DOKUMENTY NKVD/KGB

Ústav pro studium totalitních režimů od svého vzniku usiluje o zpřístupnění a studium dokumentů sovětských bezpečnostních složek, které se týkají politických represí vůči československým občanům a krajanům. Vzhledem k nepříznivé archivní politice Ruské federace je tato snaha směřována zejména na území Ukrajiny. Přes dílčí úspěchy v předchozích letech znamenal zásadní obrat ve výzkumu rok 2014, kdy se díky politickým změnám na Ukrajině otevřely pro veřejnost i archivy sovětských bezpečnostních služeb.

Spolupráce s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU) umožnila provést systematické rešerše archivních fondů jeho oblastních poboček a zahájit digitalizaci dokumentů vztahujících se k československé historii. Současně jsme zahájili jednání o spolupráci i s dalšími ukrajinskými archivy.

Celý proces akvizic dokumentů je velmi náročný. Zahrnuje vyjednání smluv s jednotlivými archivy, rešerše archivních fondů bez adekvátních inventářů či analýzy neúplných archivních pomůcek, studium spisů a jejich převoz na digitalizační pracoviště, kopírování, kontrolu kvality, předání a inventarizaci kopií a konečně jejich zpřístupnění.

K výraznému zefektivnění akvizic dokumentů vedlo v září roku 2018 podepsání dodatku ke smlouvě s archivem HDA SBU o sdílení dokumentů s Ústavem pro studium totalitních režimů a vytvoření digitalizačního pracoviště ve Lvově ve spolupráci s místním Muzeem věznice.

Od té doby se ÚSTR podařilo získat přes 300 000 stran dokumentů. Jedná se mj. o přibližně dva tisíce spisů vedených na krajany postižené represemi ze strany Sovětů, fond pěti tisíc vyšetřovacích spisů židovských uprchlíků z nacisty okupované Evropy včetně Československa, kteří byli v průběhu války zatčeni a vězněni na sovětském území, či množství dokumentů k sovětizaci Podkarpatské Rusi a invazi do Československa v roce 1968.

Vybrané materiály již ÚSTR prezentoval například v dokumentárním cyklu České televize Čechoslováci v Gulagu, článcích v revue Paměť a dějiny, v monografiích Čechoslováci v Gulagu a Židé v Gulagu i v dalších médiích.

Jedním z nejdůležitějších cílů naší snahy je vyhledávat a předávat dokumenty příbuzným obětí sovětského režimu, kteří o svých blízkých mnohdy po desetiletí nevěděli nic nebo měli o jejich osudu jen kusé či nepotvrzené zprávy.

V roce 2020 jsme díky kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Velvyslanectvím České republiky na Ukrajině uzavřeli mezinárodní dohodu o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny. Na základě této dohody zahájíme systematickou digitalizaci vytipovaných fondů ve státních oblastních archivech. Zaměříme se zejména na Státní oblastní archiv v Užhorodě, kde se nacházejí mj. vyšetřovací spisy NKVD pěti tisíc uprchlíků z Československa, kteří byli v průběhu druhé světové války odsouzeni k nuceným pracím v Gulagu.

Katalogizace, archivace a zpřístupnění statisíců stran dokumentů získaných bez inventářů vyžaduje nejen studium z velké části ručně psaných dokumentů, ale i technicky náročné řešení.

Koncem roku 2019 získal ÚSTR společně s kolegy z Katedry kybernetiky Západočeské Univerzity v Plzni tříletý grant Ministerstva kultury České republiky na projekt Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB ve vztahu k československé historii. Cílem projektu je do tří let vytvořit online archiv získaných dokumentů a fotografií sovětských bezpečnostních složek, který bude možné prohledávat podle různých aspektů (konkrétní obsah dokumentů, jména a ostatní životopisné údaje osob, časové a místní zařazení dokumentů, míst internace apod.).

Již v průběhu projektu budou na těchto stránkách uveřejňovány dílčí výsledky studia spisů, inventáře získaných fondů a další archivní pomůcky.


Výzkum, digitalizace či jednání o spolupráci probíhají v archivech:
Archivní oddělení Správy Bezpečnostní služby Ukrajiny ve Lvovské oblasti (ASBU Lvov)
Fond R – Židovské spisy (1939–1941)

Archivní fond obsahuje 5100 trestních spisů vedených sovětskou tajnou policií NKVD na osoby cizí státní příslušnosti židovského původu, které byly v letech 1939–1940 zatčeny orgány NKVD ve Lvovské oblasti a následně souzeny dle článku 80 trestního zákoníku Ukrajinské SSR za ilegální přechod hranice. Jsou mezi nimi i stovky Čechoslováků – převážně osob deportovaných nacisty z Protektorátu Čechy a Morava do Niska nad Sanem ve východní části Generálního gouvernementu, které byly po příjezdu do Niska nuceny přejít na území Sověty okupovaného Polska, kde byly ve většině případů pozatýkány sovětskou NKVD a odsouzeny k několikaletým trestům internace v nápravně pracovních táborech Gulagu. Do roku 1977 se tento fond nacházel v centrálních sovětských archivech v Moskvě, poté byl převeden do archivu KGB Lvovské oblasti.

Celkem spisů: 5100

Aktivity ÚSTR: zdigitalizováno 5100 spisů

Fond R – osobní vyšetřovací spisy (NKVD–KGB) osob soudně rehabilitovaných v 50.–90. letech

Celkem spisů: 41 000

Aktivity ÚSTR: Provedena osobní rešerše 1000 spisů, naskenovány ukázky, nalezeny materiály z let 1931–1956 (zejména však z let 1944–1956), které se týkají převážně osob po válce označených sovětskými bezpečnostními složkami za ukrajinské či polské nacionalisty, či Volksdeutsche. Ve fondu se nacházejí rovněž spisy uprchlíků před nacismem zadržených v letech 1939–1941 na sovětském území, stejně jako osob zatčených sovětskou kontrarozvědkou SMERŠ v letech 1940–1945 či uprchlíků ze SSSR v roce 1947.

Fond R – osobní vyšetřovací spisy (NKVD) nerehabilitovaných osob – zejména těch, které se podílely na zločinech proti civilistům za války (Židům, zajatcům, partyzánům) nebo byly podezřelé z kolaborace s německou okupační mocí

Celkem spisů: 8000

Aktivity ÚSTR: Rešerše 100 náhodně vybraných spisů – přímá spojitost s československou historií v nich nebyla nalezena. Lze však předpokládat případy perzekuce československých uprchlíků židovského původu, eventuálně českých Němců zajatých na západní Ukrajině a souzených za účast na zločinech proti civilnímu obyvatelstvu.


Archivní oddělení Správy Bezpečnostní služby Ukrajiny v Zakarpatské oblasti (ASBU Užhorod)
Fond č. 7 (R), Vyšetřovací spisy osob vyřazených z operativní registrace na Ministerstvu vnitra Ukrajiny (Pozastaveno), 1945–2019

Materiály ve fondu se skládají ze spisů obdržených od vyšetřovacích útvarů 2. odboru Lidové rady Zakarpatské Ukrajiny (NRZU), Správy NKVD/KGB USSR v Zakarpatské oblasti a Správy Služby národní bezpečnosti Ukrajiny – Bezpečnostní služby Ukrajiny (USNBU-USBU) v Zakarpatské oblasti. Fond obsahuje též osobní vyšetřovací spisy (NKVD, MVD) pronásledovaných v rámci sovětizace Podkarpatské Rusi, osob zatčených SMERŠ, uprchlíků do ČSR a dalších zemí či dokumenty o pronásledování církví, kolektivizaci apod.

Celkem spisů: cca 5000

Aktivity ÚSTR: zdigitalizováno 2986 spisů


Státní archiv Zakarpatské oblasti (DAZO)
Fond 2558

Materiály ve fondu se skládají ze spisů obdržených od vyšetřovacích jednotek 2. odboru Lidové rady Zakarpatské Ukrajiny, Správy Lidového komisariátu státní bezpečnosti- - Správy Ministerstva státní bezpečnosti - Správy Výboru pro státní bezpečnost (KGB) Ukrajinské SSR v Zakarpatské oblasti a Správy Služby národní bezpečnosti Ukrajiny/Bezpečnostní služby Ukrajiny (USNBU-USBU) v Zakarpatské oblasti. První evidenční záznam o přijetí spisu do fondu je datován 2. prosince 1954 jakožto příjem archivních spisů kriminálních případů odhlášených z informačního centra Správy vnitra Zakarpatského oblastního výkonného výboru. Fond obsahuje zejména osobní vyšetřovací spisy NKVD k cca 5500 uprchlíkům (především československým občanům) z Podkarpatské Rusi do SSSR v letech 1939–1941 a k osobám obviněným z protisovětské agitace či z aktivit v rámci řeckokatolické církve a dalších náboženských uskupení.

Celkem spisů: 3378

Aktivity ÚSTR: zdigitalizováno 2481 spisů


Resortní státní archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU)
Archiv koordinuje identifikaci dokumentů nejen ve vlastním fondu, ale i v regionálních archivních odděleních Správy Bezpečnostní služby Ukrajiny a převáží je k digitalizaci na pracoviště ve Lvově.

Jde zejména o vyšetřovací spisy OGPU-NKVD-KGB k pronásledování české menšiny na území Ukrajinské SSR ve 30. letech, spisy osob zavlečených z Československa do SSSR po roce 1945, dokumenty o protestech proti okupaci Československa v roce 1968 a další.

Celkem spisů: ?

Aktivity ÚSTR: zdigitalizováno 642 spisů


Centrální státní archiv občanských sdružení Ukrajiny (CDAGO)
Vyšetřovací spisy OGPU-NKVD-KGB k pronásledování české menšiny v Kyjevské oblasti

Celkem spisů: cca 100

Aktivity ÚSTR: probíhá rešerše a příprava digitalizace


Státní archiv Lvovské oblasti (DALO)
Fond R-3258, osobní vyšetřovací spisy (NKVD) osob soudně rehabilitovaných v 50.–90. letech, zatčených a vyšetřovaných ve Lvovské oblasti

Celkem spisů: cca 12 000

Aktivity ÚSTR: V letech 2012–2014 probíhaly rešerše, identifikace českých jmen v inventářích, srovnání s deportačními listinami Gestapa a fotokopie fragmentů spisů (uprchlíci před nacismem). Spolupráce bude obnovena po dokončení digitalizace ve výše uvedených archivech.


Další oblastní státní archivy (Žitomírské, Oděské, Ivano-Frankivské oblasti atd.)
Vyšetřovací spisy pronásledovaných československých občanů či příslušníků české menšiny na území Ukrajinské SSR ve 30. letech, krajanů popravených během Velkého teroru, uprchlíků před nacismem a maďarskou okupací

Celkem spisů: ?

Aktivity ÚSTR: V roce 2020 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi ÚSTR, Archivem bezpečnostních složek ČR a Státní archivní službou Ukrajiny. Proběhla předběžná rešerše dostupných inventářů. Spolupráce bude zahájena po dokončení digitalizace ve výše uvedených archivech.