Dokumenty NKVD/KGB

Ústav pro studium totalitních režimů od svého vzniku usiluje o zpřístupnění a studium dokumentů sovětských bezpečnostních složek, které se týkají politických represí vůči československým občanům a krajanům. Vzhledem k nepříznivé archivní politice Ruské federace je tato snaha směřována zejména na území Ukrajiny. Přes dílčí úspěchy v předchozích letech znamenal zásadní obrat ve výzkumu rok 2014, kdy se díky politickým změnám na Ukrajině otevřely pro veřejnost i archivy sovětských bezpečnostních služeb.

Spolupráce s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU) umožnila provést systematické rešerše archivních fondů jeho oblastních poboček a zahájit digitalizaci dokumentů vztahujících se k československé historii. Současně jsme zahájili jednání o spolupráci i s dalšími ukrajinskými archivy.

Celý proces akvizic dokumentů je velmi náročný. Zahrnuje vyjednání smluv s jednotlivými archivy, rešerše archivních fondů bez adekvátních inventářů či analýzy neúplných archivních pomůcek, studium spisů a jejich převoz na digitalizační pracoviště, kopírování, kontrolu kvality, předání a inventarizaci kopií a konečně jejich zpřístupnění.

K výraznému zefektivnění akvizic dokumentů vedlo v září roku 2018 podepsání dodatku ke smlouvě s archivem HDA SBU o sdílení dokumentů s Ústavem pro studium totalitních režimů a vytvoření digitalizačního pracoviště ve Lvově ve spolupráci s místním Muzeem věznice.

Od té doby se ÚSTR podařilo získat přes 300 000 stran dokumentů. Jedná se mj. o přibližně dva tisíce spisů vedených na krajany postižené represemi ze strany Sovětů, fond pěti tisíc vyšetřovacích spisů židovských uprchlíků z nacisty okupované Evropy včetně Československa, kteří byli v průběhu války zatčeni a vězněni na sovětském území, či množství dokumentů k sovětizaci Podkarpatské Rusi a invazi do Československa v roce 1968.

Vybrané materiály již ÚSTR prezentoval například v dokumentárním cyklu České televize Čechoslováci v Gulagu, článcích v revue Paměť a dějiny, v monografiích Čechoslováci v Gulagu a Židé v Gulagu i v dalších médiích.

Jedním z nejdůležitějších cílů naší snahy je vyhledávat a předávat dokumenty příbuzným obětí sovětského režimu, kteří o svých blízkých mnohdy po desetiletí nevěděli nic nebo měli o jejich osudu jen kusé či nepotvrzené zprávy.

V roce 2020 jsme díky kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Velvyslanectvím České republiky na Ukrajině uzavřeli mezinárodní dohodu o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny. Na základě této dohody zahájíme systematickou digitalizaci vytipovaných fondů ve státních oblastních archivech. Zaměříme se zejména na Státní oblastní archiv v Užhorodě, kde se nacházejí mj. vyšetřovací spisy NKVD pěti tisíc uprchlíků z Československa, kteří byli v průběhu druhé světové války odsouzeni k nuceným pracím v Gulagu.

Katalogizace, archivace a zpřístupnění statisíců stran dokumentů získaných bez inventářů vyžaduje nejen studium z velké části ručně psaných dokumentů, ale i technicky náročné řešení.

Koncem roku 2019 získal ÚSTR společně s kolegy z Katedry kybernetiky Západočeské Univerzity v Plzni tříletý grant Ministerstva kultury České republiky na projekt Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB ve vztahu k československé historii. Cílem projektu je do tří let vytvořit online archiv získaných dokumentů a fotografií sovětských bezpečnostních složek, který bude možné prohledávat podle různých aspektů (konkrétní obsah dokumentů, jména a ostatní životopisné údaje osob, časové a místní zařazení dokumentů, míst internace apod.).

Již v průběhu projektu budou na těchto stránkách uveřejňovány dílčí výsledky studia spisů, inventáře získaných fondů a další archivní pomůcky.